Informácie

Informácie

Informácie k prenájmu vozidiel

1. Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o prenájme vozidla

Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz platný min. 2 roky  a vek minimálne 21 rokov.

Právnické osoby / SZČO

 • občiansky a vodičský preukaz platný min. 2 roky, vek minimálne 21 rokov osôb ktoré budú vozidlo používať
 • pri platbe na faktúru sú potrebné – splnomocnenie a objednávka
 • splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
 • objednávka podpísaná osobou uvedenou vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste, alebo splnomocnenou osobou

2. Platobné podmienky

Fyzické osoby / SZČO

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic,) neakceptujeme American Express, Diners club
 • platba za prenájom je realizovaná pri preberaní alebo prostredníctvom platobnej brány
 • v prípade zrušenia objednávky alebo Zmluvy zo strany Nájomcu z dôvodu, za ktorý Prenajímateľ nezodpovedá, pred odovzdaním Vozidla Nájomcovi je zmluvná pokuta vo výške:
 • 20% z hodnoty predpokladaného Nájomného v prípade zrušenia 168 – 73 hod. pred odovzdaním,
 • 40% z hodnoty predpokladaného Nájomného v prípade zrušenia 72 – 25 hod. pred odovzdaním,
 • 60% z hodnoty predpokladaného Nájomného v prípade zrušenia 24 – 0 hod. pred odovzdaním.

Právnické osoby

 • akceptujeme platbu kreditnou alebo platobnou kartou aj platbu v hotovosti
 • akceptujeme platbu bankou pri splnení všetkých podmienok a predložení všetkých dokladov potrebných k prenájmu vozidla
 • za prenájom sa platí pri zapožičaní vozidla a to na celé obdobie prenájmu vopred
 • v prípade predĺženia prenájmu je potrebné doplatiť najneskôr do 24 hodín od uplynutia platnosti pôvodnej zmluvy

3. Depozit (záloha) za vozidlo

 • platobnou kartou v EUR alebo v hotovosti, pri čom záloha Vám bude vrátená rovnakým spôsobom platby, akým ste ju uhradili
 • ario.sk nezodpovedá za vznik kurzových rozdielov, ktoré môžu vzniknúť pri stiahnutí a vrátení depozitu
 • záloha sa skladá pri zapožičaní vozidla spolu so sumou za prenájom vozidla, záloha Vám bude vrátená  pri vrátení vozidla
 • v prípade že uhradíte zálohu kreditnou alebo debetnou kartou, vrátenie zálohy na účet bude trvať niekoľko dní, čo je spôsobené bankovými transakciami
 • výška zálohy za každé vozidlo je uvedená v cenníku

4. Cena

Ceny prenájmu auta, účtovanie a DPH

 • ceny prenájmu sú uvedené v cenníku
 • ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
 • sme platcami DPH
 • v cenníku sú uvedené ceny za jeden deň prenájmu (24hod) závisle od typu vozidla a dĺžky prenájmu
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vašich požiadaviek

V cene prenájmu auta je zahrnuté

 • zákonné poistenie
 • havarijne poistenie so spoluúčasťou, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • diaľničná známka pre SR
 • asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti
 • umytie vozidla

5. Dĺžka prenájmu

Dĺžka prenájmu auta

 • jeden deň prenájmu = 24 hodín
 • pri prekročení tejto doby o viac ako 60 minút, sa účtuje ďalší deň prenájmu

Dlhodobý prenájom auta

 • dlhodobý prenájom znamená prenájom na viac ako jeden mesiac
 • ceny za dlhodobý prenájom, nad 1 mesiac Vám budú zaslané na základe Vašich požiadaviek,
 • informácie o dlhodobom prenájme Vám radi poskytneme na telefónnom čísle +421907641446, mailom info@ario.sk

6. Pristavenie a odstavenie vozidla

Mesto

 • bezplatne na adrese zákazníka v Košiciach pri objednávke viac ako 5dní prenájmu vozidla v pracovných hodinách ario.sk
 • bezplatne – na adrese ario.sk
 • za pristavenie vozidla mimo Košíc sa účtuje poplatok podľa aktuálneho cenníka

Mimo mesta

 • Pristavenie vozidla v mestách
 • Košice, Prešov, Trebišov, Michalovce, Poprad, Rožňava, Bratislava
 • alebo iné miesto na požiadanie zákazníka

Letisko

 • Slovensko – Letisko Košice, letisko Poprad
 • Maďarsko – Letisko Budapešť, Debrecen
 • Poľsko – Letisko Krakow

7. Poistenie

 • všetky vozidlá sú zákonne aj havarijne poistené
 • spoluúčasť za škody na vypožičanom vozidle hradí nájomca, výška spoluúčasti je uvedená v cenníku
 • pre plnenie poistnej udalosti je potrebné predložiť TP a kľúče, v opačnom prípade je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • v prípade užitia drog, alkoholických nápojov alebo iných omamných látok je nájomca zodpovedný za škody na vozidle v plnej výške
 • pri riešení poistnej udalosti alebo pokuty od orgánov štátnej moci Vám bude účtovaný administratívny poplatok 30 EUR.

Poistenie Vozidla sa Nevzťahuje

 • Ak nájomca zavinil dopravnú nehodu z dôvodu použitia alkoholických nápojov
 • Ak nájomca odovzdá vozidlo tretej osobe

8. Cesta do zahraničia

 • Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.
 • nájomca ma povinnosť informovať prenajímateľa vozidla o tom, ak by chcel vycestovať s vozidlom mimo Slovenskej republiky. Ak to poruší bude mu naúčtovaná zmluvná pokuta 300€

9. Tankovanie a čistenie vozidla

Palivo

 • nájomca preberá vozidlo s plnou nádržou a je povinný ho vrátiť s plnou nádržou
 • v niektorých prípadoch si ario.sk vyhradzuje právo odovzdať nájomcovi vozidlo s nižším stavom paliva, ako plnou nádržou a požiadať ho aby vozidlo vrátil s rovnakým stavom pohonných hmôt
 • v prípade že nájomca vráti vozidlo s nižším stavom pohonných hmôt, ako ho prevzal, bude účtovaná výška chýbajúceho PHM v cene 3€/l

Čistota

 • vozidlo je nájomcovi odovzdané vyčistené zvonku aj vnútri
 • pri nadmernom znečistení (napr: zvieracie chlpy vo vozidle, hlboké škvrny na sedadlách a čalúnení, extrémne zablatený interiér) Vám bude účtovaný poplatok podľa všeobecných obchodných podmienok v cene 50€

10. Dodatok

 • auto požičovňa nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané vo vozidle
 • ceny sú stanovené dohodou a auto požičovňa si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • auto požičovňa si vyhradzuje zamietnutie prenájmu bez udania dôvodu
 • auto požičovňa si vyhradzuje v prípade potvrdenej rezervácie a nedostatku vozidiel, prenajať zákazníkovi vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie za dohodnutú cenu, v prípade že takého vozidlo nebude k dispozícii, pracovník auto požičovne o tom zákazníka vopred informuje
Scroll to Top