Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

K ZMLUVE O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

účinné k 30.5.2023

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) predstavujú neoddeliteľnú prílohu zmluvy o nájme dopravného prostriedku, ktorú uzatvára každý Nájomca v prípade záujmu o prenájom Vozidla ponúkaného Prenajímateľom prostredníctvom webovej stránky www.ario.sk (ďalej aj ako „Web“), ktorý je prevádzkovaný Prenajímateľom. Nájomca vyhlasuje a v celom rozsahu potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, ich obsahu porozumel a na znak súhlasu s ich obsahom, predovšetkým právami a povinnosťami Zmluvných strán, akceptáciu VOP potvrdil aktívnym zakliknutím na príslušnej podstránke Webu.  

1.2    Prenajímateľom sa na účely týchto VOP považuje spoločnosť ARIO RENT s.r.o. so sídlom Šafárikova trieda 288/17 040 11 Košice, IČO 55221386, IČ DPH SK2121903762, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I v odd.: Sro, vložka č. 56020/V.

1.3    Nájomcom sa na účely týchto VOP považuje akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá si prenajme Vozidlo ponúkané Prenajímateľom prostredníctvom Webu. Nájomca berie na vedomie, že v prípade ak si Vozidlo od Prenajímateľa prenajme ako podnikateľ, nevzťahuje sa neho úprava ochrany práv a povinností, ktorá sa aplikuje v prípade ak je Nájomca spotrebiteľom. Za Nájomcu podnikateľa sa považuje každý Nájomca, ktorý si prenajme Vozidlo od Prenajímateľa tak, že bude v objednávke realizovanej prostredníctvom Webu označený svojim obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH. V prípade ak nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak, pri použití pojmu „Nájomca“ sa vždy myslí aj Nájomca-spotrebiteľ, aj Nájomca-podnikateľ.

1.5    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj so  sídlom: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, email: ke@soi.sk http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

2. Definície niektorých základných pojmov  

Obchodný zákonník“ je zákon NRSR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Občiansky zákonník“ je zákon NRSR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

„ZOCHS“ je zákon NRSR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

Zmluva“ je zmluva o nájme dopravného prostriedku, na základe ktorej si Nájomca za odplatu prenajíma Vozidlo od Prenajímateľa prostredníctvom Webu,

Zmluvná strana“ je každá zmluvná strana Zmluvy samostatne, t.j. Nájomca a Prenajímateľ;

Zmluvné strany“ je spoločné označenie Nájomcu a Prenajímateľa ako Zmluvných strán v súvislosti so Zmluvou;

„Vozidlo“ je konkrétne motorové vozidlo špecifikované v Potvrdzujúcom emaily, ktoré si Nájomca prenajal prostredníctvom Webu od Prenajímateľa, 

„Daňový doklad“ je daňový doklad vystavený Prenajímateľom za účelom uhradenia Nájomného za Prenájom Vozidla, prípadne za účelom uhradenia ďalších platieb, na zaplatenie ktorých vznikne Prenajímateľovi na základe Zmluvy a jej príloh právo,

„Záujemca“ je potenciálny Nájomca, ktorý prejaví záujem o prenájom vozidla ponúkaného Prenajímateľom prostredníctvom Webu bez ohľadu na to, či reálne dôjde k uzavretiu Zmluvy,  „Reklamácia“ je uplatnenie práva Nájomcu zo zodpovednosti za vady plnenia Prenajímateľa poskytnutého na základe Zmluvy. Podmienky uplatnenia Reklamácie upravuje Reklamačný poriadok,

„Cenník“ znamená cenník služieb, poplatkov a úkonov Prenajímateľa obsahujúci špecifikáciu spoplatňovaných plnení Prenajímateľa (aj potenciálnych) súvisiacich s používaním Vozidla,

„Nájomné“ znamená odplatu platenú Nájomcom za používanie Vozidla Prenajímateľa za podmienok uvedených v Zmluve a jej prílohách,

„Prenájom“ znamená dočasné odplatné poskytnutie Vozidla Prenajímateľom Nájomcovi za podmienok uvedených v Zmluve a jej prílohách,

„Škoda“ znamená poškodenie a/alebo strata a/alebo odcudzenie a/alebo zničenie Vozidla vrátane škody na zdraví a/alebo majetku Prenajímateľa/tretích osôb.

 

3. Vyhlásenie Prenajímateľa

 1. Prenajímateľ týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že:
 2. je držiteľom Vozidla bližšie špecifikovaného v Zmluve,
 3. Vozidlo je ku dňu podpisu Zmluvy a počas jej dohodnutého trvania riadne prihlásené do príslušnej evidencie motorových vozidiel vedenej v zmysle platnej právnej úpravy,
 4. vo vzťahu k Vozidlu riadne a včas uzavrel zodpovedajúcu poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie platné pre územie Slovenskej republiky a ostatné štáty Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“),
 5. riadne a včas za Vozidlo uhradil a uhradí splatnú cestnú daň,
 6. Vozidlo spĺňa všetky právne a technické požiadavky, aby mu bolo umožnené používanie,

Nájomcom na základe Zmluvy, 

 1. Vozidlo absolvovalo a má platnú emisnú a technickú kontrolu,
 2. Vozidlo má platnú diaľničnú známku pre územie Slovenskej republiky.

 

4. Práva a povinnosti Prenajímateľa  

 1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že je Prenajímateľ oprávnený sa kedykoľvek počas trvania Zmluvy presvedčiť o riadnom technickom stave Vozidla a o dodržiavaní všetkých ostatných povinností Nájomcu, ktoré pre neho vyplývajú z obsahu Zmluvy, prípadne jej príloh. Nájomca sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť Prenajímateľovi riadnu a včasnú súčinnosť.
 2. Ak sa počas používania Vozidla na základe Zmluvy vyskytne vada na Vozidle, v dôsledku ktorej je Vozidlo nepojazdné, resp. nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách, okrem prípadov poistnej udalosti alebo inej skutočnosti spôsobenej Nájomcom, zaväzuje sa Prenajímateľ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní na dobu odstránenia predmetnej vady na Vozidle, poskytnúť Nájomcovi náhradné vozidlo porovnateľnej kategórie vozidiel.
V prípade ak sa počas používania Vozidla na základe Zmluvy vyskytne vada na Vozidle, ktorá nebráni užívaniu Vozidla, Nájomca sa zaväzuje pokračovať v používaní Vozidla v zmysle dohodnutých podmienok v Zmluve a jej prílohách. V prípade pochybností o tom, či sa jedná o vadu brániacu alebo nebrániacu používaniu Vozidla v zmysle tohto bodu VOP je rozhodnutie Prenajímateľa konečné a Prenajímateľ je povinný o tomto závere Nájomcu informovať bezodkladne. V prípade odstraňovania vád na Vozidle Nájomca Nájomné neplatí (výpočet sa uskutoční pomerne podľa počtu hodín trvania odstraňovania vád). V prípade poskytnutia náhradného vozidla Nájomcovi je Nájomca povinný platiť Prenajímateľovi nájomné za náhradné vozidlo, maximálne však vo výške dohodnutého Nájomného v zmysle Zmluvy.
 3. V prípade vzniku poistnej udalosti jej likvidáciu zabezpečuje Prenajímateľ, pričom sa Nájomca zaväzuje poskytnúť riadnu a včasnú súčinnosť za účelom úspešného zlikvidovania poistnej udalosti. Týmto ustanovením nie sú dotknuté akékoľvek iné nároky Prenajímateľa voči Nájomcovi.

 

5. Práva a povinnosti Nájomcu  

 1. Nájomca berie na vedomie, že je oprávnený Vozidlo používať výlučne po dobu uvedenú v Zmluve, iba v súlade s právnymi predpismi, Zmluvou a jej prílohami, návodom na použitie a obsluhu Vozidla, prípadne inými preukázateľnými pokynmi Prenajímateľa. V prípade ak je Nájomcom fyzická osoba a právo na používanie Vozidla na základe Zmluvy má mať aj iná osoba, musí byť takáto skutočnosť uvedená Zmluve. V prípade ak je Nájomcom právnická osoba, oprávnenie používať Vozidlo na základe Zmluvy má jej štatutárny orgán, prípadne člen štatutárneho orgánu, pričom jeho meno a priezvisko musí byť uvedené v Zmluve. V prípade ak má mať právo na používanie Vozidla na základe Zmluvy aj iná osoba, musí byť takáto skutočnosť uvedená Zmluve vrátane požadovanej identifikácie tejto osoby. V prípade ak Nájomca uvedie ďalšiu osobu oprávnenú na vedenie Vozidla, vyhlasuje že disponuje súhlasom na poskytnutie jej osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a číslo vodičského preukazu Prenajímateľovi za účelom uzavretia Zmluvy.
 2. Nájomca je povinný pravidelne kontrolovať stav a množstvo prevádzkových náplní (napr. palivo, voda do ostrekovača). Dopĺňanie prevádzkových náplní je Nájomca oprávnený uskutočňovať iba po dohode s Prenajímateľom podľa pokynov výrobcu. Nájomca je povinný hradiť náplne do ostrekovačov a pohonné hmoty počas Prenájmu, ako aj náhradu drobných škôd vzniknutých počas Prenájmu, ktoré nie sú výrobnou vadou na Vozidle. Nájomca je povinný používať výhradne druh paliva uvedený v Zmluve a zakúpený iba prostredníctvom siete medzinárodne uznávaných čerpacích staníc. Nájomca je povinný na vyžiadanie Prenajímateľa predložiť účtovný doklad o nákupe paliva do Vozidla z čerpacej stanice. V prípade, že Nájomca natankuje nesprávne palivo, zodpovedá Nájomcovi za vniknutú Škodu a znáša náklady na jej odstránenie.
 3. Nájomca berie na vedomie, že je povinný pristaviť Vozidlo k servisnej kontrole podľa signalizácie na palubnom počítači vo Vozidle. V prípade porušenia tejto povinnosti je Prenajímateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,00 €. Zmluvná pokuta je splatná na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom. Uplatnením práva na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu Škody v celom rozsahu.
 4. Nájomca je počas celej doby trvania Zmluvy povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie všetkých povinností, ktoré pre neho vyplývajú zo Zmluvy a jej príloh ako aj preukázateľných pokynov Prenajímateľa. Nájomca nie je oprávnený poskytnúť Vozidlo ako záloh či záruku, Vozidlo akokoľvek zaťažiť a je povinný
zabrániť vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Vozidlu. Rovnako nie je Nájomca oprávnený Vozidlo scudziť alebo prenechať do užívania akýmkoľvek tretím osobám. Nájomca je oprávnený prenechať Vozidlo do užívania výlučne osobám špecifikovaným v Zmluve, pričom v takomto prípade zodpovedá Nájomca za Škodu ako keby
užíval Vozidlo sám.

 5. Nájomca berie na vedomie, že v plnej miere zodpovedá za akúkoľvek Škodu a inú ujmu (majetkovú i nemajetkovú) spôsobenú Prenajímateľovi a/alebo tretím osobám, ktorá vznikne v dôsledku použitia Vozidla. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa za prevádzkovateľa Vozidla počas trvania Prenájmu sa považuje Nájomca.
Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý, že je povinný zaobchádzať s Vozidlom tak, aby na ňom, resp. v súvislosti s ním nevznikla žiadna Škoda. Súčasne je povinný bezodkladne preukázateľne Prenajímateľa informovať o Škodách ako aj o všetkých vadách na Vozidle (aj hroziacich).

 6. Nájomca sa zaväzuje, ako pri prevzatí Vozidla od Prenajímateľa, tak aj pred každým jedným použitím Vozidla skontrolovať jeho technický stav, najmä stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny vrátane stavu pneumatík. Akonáhle zistí vady Vozidla, je povinný o tom bezodkladne preukázateľne informovať Prenajímateľa. Nájomca berie na vedomie, že je Prenajímateľ povinný zabezpečiť odstránenie vád v lehote a spôsobom v závislosti od povahy konkrétnej vady.
 7. Nájomca berie na vedomie, že nie je za žiadnych okolností oprávnený bez preukázateľného pokynu Prenajímateľa vykonávať žiadne, predovšetkým technické, zásahy na/do Vozidla, v opačnom prípade je Prenajímateľ oprávnený žiadať odstránenie týchto úprav/zásahov a uvedenie Vozidla do pôvodného stavu. Týmto postupom nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu Škody a všetkých nákladov spojených s nepovoleným zásahom zo strany Nájomcu a odstraňovaním takto vzniknutých následkov. Ak by nebolo možné dodatočné úpravy/zásahy realizované Nájomcom odstrániť bez znehodnotenia Vozidla, prechádza vlastnícke právo k dodatočnej úprave Vozidla na Prenajímateľa a Nájomca nemá nárok na žiadnu náhradu z jeho strany vynaložených nákladov. Nárok na náhradu prípadne vzniknutej Škody tým nie je dotknutý. Nájomca rovnako nesie plnú zodpovednosť za Škodu alebo inú ujmu (majetkovú i nemajetkovú) spôsobenú akýmkoľvek nepovoleným používaním Vozidla tretími osobami v rozpore so Zmluvou a jej prílohami.
 8. Nájomca znáša všetky náklady (pokuty) alebo iné sankcie uložené orgánmi na to oprávnenými, napr. v prípade dopravného priestupku, respektíve v súvislosti s prevádzkou Vozidla alebo jeho nevyhovujúcim technickým stavom. To platí aj v prípade, že pokuta je, resp. bude uložená príslušným orgánom Prenajímateľovi ako držiteľovi vozidla za porušenie povinností držiteľa vozidla v zmysle § 6a zákona NRSR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 9. Nájomca je rovnako povinný:
  1. vždy postupovať tak, aby na Vozidle nevznikla, resp. nehrozila Škoda,
  2. dodržiavať povolenú nosnosť Vozidla,
  3. dodržiavať zákaz používať Vozidlo na prepravu tretích osôb a/alebo majetku na účely podnikania,
  4. dodržiavať zákaz používať Vozidlo na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi ani žiadnym iným nelegálny spôsobom,
  5. dodržiavať zákaz používať Vozidlo na prepravu tretích osôb a/alebo majetku za odplatu

(priamu či nepriamu),

 1. dodržiavať zákaz používať Vozidlo na ťahanie a/alebo poháňanie akéhokoľvek iného vozidla a/alebo prívesu,
 2. dodržiavať zákaz používať Vozidlo na prepravu akýchkoľvek horľavých, rádioaktívnych, jedovatých alebo iných nebezpečných látok,
 3. dodržiavať maximálny denný limit počtu najazdených kilometrov uvedený v Zmluve, v prípade dlhodobého Prenájmu maximálny mesačný limit počtu najazdených kilometrov uvedený v Zmluve. V prípade pochybností sa na presné určenie počtu najazdených kilometrov použije aritmetický priemer počtu najazdených kilometrov za posudzované obdobie,
 4. Vozidlo používať výhradne na jazdu v bežnej cestnej premávke a to výlučne na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I – III. triedy,
 5. rešpektovať zákaz používať Vozidlo inak ako v rámci bežnej cestnej premávky (napr. automobilové súťaže, športové podujatia),
 6. dodržiavať zákaz fajčenia vo Vozidle (vrátane tzv. elektronických cigariet),
 7. využívať Vozidlo výlučne na území Slovenskej republiky a území členských štátov EÚ, avšak v prípade použitia Vozidla mimo územia Slovenskej republiky sa Nájomca zaväzuje o tejto skutočnosti informovať Prenajímateľa preukázateľne aspoň 24 hodín vopred,
 8. pri parkovaní zabezpečiť Vozidlo všetkými zabezpečovacími zariadeniami,
ktorými je Vozidlo vybavené. Nájomca berie na vedomie, že osvedčenie o evidencii vozidla nie je oprávnený pri opustení Vozidla ponechať vo Vozidle,
 9. okamžite preukázateľne informovať Prenajímateľa o strate alebo odcudzení akéhokoľvek dokladu potrebného na užívanie Vozidla, kľúčov od Vozidla a/alebo kľúčov od mechanického zabezpečovacieho zariadenia, diaľkového ovládania, evidenčnej poznávacej značky, prípadne iného príslušenstva Vozidla. Nájomca súčasne berie na vedomie, že náklady spojené s nahradením stratených alebo odcudzených predmetov znáša v celom rozsahu Nájomca,
 10. zdržať sa akéhokoľvek zasahovania do elektronických, technických alebo mechanických nastavení Vozidla s výnimkou bežných voliteľných nastavení Vozidla, ako aj akýmkoľvek spôsobom meniť údaje alebo zasahovať do ukazovateľa počtu najazdených kilometrov,
 11. bez ohľadu na už predtým uvedené skutočnosti, bez zbytočného odkladu preukázateľne oznámiť Prenajímateľovi, ak sa na Vozidle vyskytne vada alebo je potrebný servisný zásah, inak Nájomca zodpovedá za Škodu spôsobenú v súvislosti s porušením tejto povinnosti,
 12. dôkladne, riadne a včas dodržiavať všetky pokyny Prenajímateľa ohľadne údržby a opráv Vozidla a jeho vybavenia,
 13. dodržiavať plán údržby Vozidla predpísaný výrobcom (ak bol Prenajímateľom Nájomcovi predložený ako príloha Zmluvy),
 14. bezodkladne preukázateľne oznámiť Prenajímateľovi každú poistnú udalosť, ako aj oznámiť predpokladaný rozsah možnej Škody a riadiť sa pokynmi Prenajímateľa, inak Nájomca zodpovedá za Škodu alebo inú ujmu (majetkovú aj nemajetkovú) vzniknutú porušením tejto povinnosti. Súčasne je Nájomca povinný Prenajímateľa okamžite preukázateľne informovať o okolnostiach vzniku poistnej udalosti a zaväzuje sa poskytnúť Prenajímateľovi riadnu a a včasnú súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti podľa akýchkoľvek požiadaviek Prenajímateľa. Ak nastane poistná udalosť, Nájomca je povinný neodkladne oznámiť poistnú udalosť príslušnému útvaru policajného zboru a doklad o oznámení poistnej udalosti príslušného útvaru policajného zboru neodkladne preukázať a odovzdať Prenajímateľovi, inak zodpovedá za Škodu a inú ujmu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
 1. Ak sa stane Vozidlo z akýchkoľvek dôvodov nepojazdné, Nájomca sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne preukázateľne oznámiť Prenajímateľovi a súčasne sa zaväzuje postupovať podľa jeho   Nájomca je povinný vykonať všetky úkony za účelom zabezpečenia Vozidla pred jeho ďalším poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením. 
 2. Nájomca sa zaväzuje, že vo Vozidle bude prevážať iba povolený počet osôb a nebude ho používať na prepravu nadrozmerného a/alebo znečistenému a/alebo nebezpečného nákladu. Vo Vozidle je zakázané prevážať akékoľvek zvieratá.
 3. Nájomca-spotrebiteľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 zákona NRSR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá právo odstúpiť od Zmluvy.

 

6. Uzavretie a vznik Zmluvy

 1. Minimálny vek určený Prenajímateľom na uzavretie Zmluvy a na riadenie Vozidla je 21 rokov. Nájomca, resp. osoba, ktorá bude viesť vozidlo musí byť držiteľom zodpovedajúceho vodičského oprávnenia a nesmie jej byť uložený zákaz činnosti viesť Vozidlo v žiadnej z krajín EÚ.
 2. Záujemca si môže Vozidlo vybrať z ponuky vozidiel Prenajímateľa, ktorá je uvedená na Webe. Pokiaľ si Záujemca vybral vozidlo z Webu, zadaním svojej objednávky a jej odoslaním potvrdzuje, že si skontroloval všetky technické parametre vozidla, podmienky uzavretia Zmluvy a aktuálne znenia jej príloh, predovšetkým VOP, Cenník a Podmienky spracúvania osobných údajov.
 3. Záujemcom vybrané vozidlo na Webe bude následne špecifikované v rámci zmluvy uzatváranej na diaľku, pričom Záujemca má právo kedykoľvek proces uzatvárania zmluvy ukončiť, zrušiť či už vybraté vozidlo vymeniť. Súčasne je Záujemcovi vždy poskytovaná informácia o Nájomnom, výške Depozitu, prípade cene ďalších Záujemcom objednávaných služieb Prenajímateľa ako aj aktuálna výška celkovej odplaty Záujemcu, ktorú bude zaviazaný zaplatiť Prenajímateľovi v prípade uzavretia Zmluvy.
 4. Prenajímateľ spracúva osobné údaje poskytnuté Záujemcom v súlade s platnou právnou úpravou, pričom podrobnosti spracúvania osobných údajov je možné nájsť na Webe.
 5. Všetky Prenajímateľom prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy o nájme dopravného prostriedku a sú považované za záväzné. Po odoslaní objednávky bude Záujemcovi zaslaný informačný email na Záujemcom zvolenú emailovú adresu (ďalej aj ako „Informačný email“). Zaslaním Informačného emailu Prenajímateľ potvrdzuje zaradenie objednávky na spracovanie. Záujemca berie na vedomie, že samotné zaslanie Informačného emailu neznamená vznik Zmluvy ani sa ním objednávka ako taká nepotvrdzuje, Informačný email potvrdzuje výlučne začatie spracovania objednávky Záujemcu. Na rovnakú emailovú adresu budú následne zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa danej objednávky.  
 6. Prenajímateľ po obdržaní objednávky preverí disponibilitu vozidla a zaznačenú výšku Nájomného za objednané vozidlo, výšku Depozitu, prípadne odplatu za ďalšie služby špecifikované Záujemcom v objednávke.
 7. V prípade, že Prenajímateľ vozidlom, o ktoré Záujemca prejavil záujem nedisponuje, oznámi túto skutočnosť Záujemcovi obratom emailom na emailovú adresu, z ktorej bola zaslaná objednávka. Objednávka sa zaslaním emailu v zmysle tohto bodu považuje za zrušenú, resp. za odmietnutie návrhu na uzavretie zmluvy o nájme dopravného prostriedku zo strany Prenajímateľa. Prenajímateľ je však oprávnený v takto zaslanom emaily Záujemcu informovať o iných vozidlách, ktoré sú Záujemcovi k dispozícii a možnosti urobiť novú objednávku na iné vozidlo ponúkané Prenajímateľom prostredníctvom Webu.
 8. V prípade, že Prenajímateľ objednaným vozidlom disponuje a výška Nájomného, Depozitu a odplaty za prípadné ďalšie služby je správna, potvrdí Záujemcovi jeho objednávku a to zaslaním emailu potvrdzujúceho konkrétnu objednávku Záujemcu (ďalej ako „Potvrdzujúci email“). Prenajímateľ si pred odoslaním Potvrdzujúceho emailu vyhradzuje právo kontaktovať Záujemcu prostredníctvom videohovoru na Záujemcom uvedené telefónne číslo za účelom preverenia správnosti osobných údajov poskytnutých Záujemcom. Záujemca sa zaväzuje na požiadanie Prenajímateľovi predložiť na nahliadnutie prostredníctvom videohovoru doklad totožnosti a vodičský preukaz (za účelom potvrdenia správnosti poskytnutých osobných údajov).
 9. Súčasťou Potvrdzujúceho emailu bude potvrdenie celkovej ceny za Prenájom spočívajúcej v sume Nájomného a odplate za ďalšie prípadné služby a/alebo úkony objednané Záujemcom (ďalej aj ako „Odplata“). Aktuálne ceny za služby a úkony Prenajímateľa sú uvedené v Cenníku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy.
 10. Zaslaním Potvrdzujúceho emailu sa zmluvný vzťah (Zmluva) považuje za uzavretý. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku zo strany Záujemcu Prenajímateľom. Uzavretím Zmluvy sa Záujemca stáva Nájomcom. Záväzným akceptovaním objednávky Záujemcu Prenajímateľom je jej emailové potvrdenie zo strany Prenajímateľa zaslané na email určený Záujemcom. Potvrdzujúci email obsahuje predovšetkým nasledovné údaje:
  1. označenie Nájomcu, ak sa jedná o Nájomcu-spotrebiteľa jeho titulom, menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia, číslom vodičského preukazu, emailom a telefónnym číslom; ak sa bude jednať o Nájomcu-podnikateľa jeho obchodným menom/názvom, sídlom/miestom podnikania, IČOm, DIČom, resp. IČ DPH, emailom a telefónnym číslom. Každý Nájomca-podnikateľ je rovnako povinný uviesť číslo vodičského preukazu osoby, ktorá bude mať oprávnenie viesť Vozidlo,
  2. špecifikácia Vozidla a objednaných služieb s uvedením Odplaty,
  3. druh paliva,
  4. výška Depozitu,
  5. maximálne limity počtu najazdených kilometrov,
  6. miesto, termín a spôsob odovzdania/vrátenia Vozidla,
  7. minimálna spoluúčasť Nájomcu v prípade poistnej udalosti.
 11. Zmluvné strany vyhlasujú, že na základe Zmluvy Prenajímateľ Nájomcovi prenecháva do dočasného používania Vozidlo, za podmienok uvedených v Zmluve a jej prílohách, Nájomca toto vozidlo do dočasného používania prijíma a zaväzuje sa Prenajímateľovi zaplatiť dohodnutú Odplatu.
 12. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od momentu doručenia Potvrdzujúceho emailu po moment podpísania Protokolu o vrátení. Márne uplynutie doby Prenájmu však nebráni tomu, aby si Zmluvné strany nemohli vzájomne uplatňovať nároky a ich vysporiadanie, z obsahu ktorých je dôvodné predpokladať, že minimálne jedna Zmluvná strana bude mať záujem na ich vysporiadaní v zmysle dojednaní, v lehotách a spôsobom uvedeným v Zmluve a jej prílohách.

Dobu trvania Prenájmu je možné predĺžiť iba vzájomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá môže byť uzavretá aj prostredníctvom emailu.

 

7. Depozit

 1. Nájomca berie na vedomie, že súčasťou zmluvných podmienok a podmienkou odovzdania Vozidla Nájomcovi je riadne a včasné uhradenie peňažnej sumy určenej Prenajímateľom na zabezpečenie pokrytia prípadnej Škody a/alebo akýchkoľvek záväzkov Nájomcu, ktoré mu vzniknú voči Prenajímateľovi a/alebo tretím osobám na základe Zmluvy a jej príloh (ďalej ako „Depozit“).
 2. Nájomca sa zaväzuje Depozit uhradiť vo výške a sume určenej v Potvrdzujúcom emaily, pričom uhradenie Depozitu je podmienkou odovzdania Vozidla Nájomcovi. V prípade neuhradenia Depozitu riadne a včas je Prenajímateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  Depozit sa Nájomca zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi pri odovzdávaní Vozidla a to v hotovosti (čo Prenajímateľ potvrdí príjmovým dokladom) alebo zablokovaním sumy Depozitu na účte Nájomcu priložením platobnej karty prostredníctvom technického zariadenia, ktoré bude mať osoba poverená Prenajímateľom pri sebe pri odovzdávaní Vozidla.
 3. Depozit nebude úročený v prospech Nájomcu.
 4. V prípade, ak suma Depozitu poklesne z dôvodu jeho využitia Prenajímateľom v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh, Nájomca je povinný na základe výzvy Prenajímateľa Depozit doplniť na aktuálnu výšku vypočítanú v súlade so Zmluvou a jej prílohami. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany Nájomcu v Prenajímateľom určenej lehote, je Prenajímateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 5. Depozit bude vrátený Nájomcovi v prípade uplynutia doby platnosti Zmluvy, resp. po zániku Zmluvy iným spôsobom, v lehote 7 dní po odovzdaní Vozidla Prenajímateľovi, pričom Prenajímateľ si uplatní svoje právo na započítanie čiastky pripadajúcej na Depozit oproti akejkoľvek sume, ktorá zostala neuhradená Prenajímateľovi podľa Zmluvy a jej príloh (vrátane zmluvných pokút alebo úrokov z omeškania). V prípade vzniku poistnej udalosti a/alebo Škody (aj potenciálnej) na Vozidle a/alebo v súvislosti s používaním Vozidla na základe Zmluvy a jej príloh je Prenajímateľ oprávnený zadržať Depozit až do doby konečného vyriešenia poistnej udalosti a/alebo Škody a vysporiadania všetkých prípadných nárokov, ktoré s touto poistnou udalosťou a/alebo Škodou súvisia. V prípade ak ani zadržaná časť Depozitu nebude stačiť na úhradu vzniknutých nedoplatkov, resp. Škody, je Nájomca povinný takýto záväzok Prenajímateľovi zaplatiť na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom.

 

8. Nájomné, Odplata

 1. Nájomné je určené sumou za jeden deň trvania Prenájmu a počtom dní trvania Prenájmu. Za jeden deň trvania Prenájmu sa považuje 24 hodín odo dňa a času uvedeného v Protokole. Do doby trvania Prenájmu sa započítava aj doba spočívajúca v odovzdaní a vrátení Vozidla. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Prenájom trvá menej ako jeden deň, je Nájomca povinný Prenajímateľovi zaplatiť Nájomné za celý deň. V prípade ak je Nájomca v omeškaní s vrátením Vozidla o viac ako jednu hodinu je Prenajímateľ oprávnený požadovať zaplatenie Nájomného za ďalší deň.
 2. Zaslaním objednávky Záujemca potvrdzuje, že súhlasí s výškou Nájomného ako aj ďalších platieb za ďalšie služby uvedené v objednávke a Potvrdzujúcom emaily a že sa ich zaväzuje Prenajímateľovi uhradiť na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom v lehote splatnosti v ňom uvedenej.
 3. V prípade Prenájmu, ktorý presahuje 30 dní je Prenajímateľ oprávnený zmeniť výšku Nájomného a to tak, že túto skutočnosť oznámi Nájomcovi emailom minimálne 5 dní vopred. Nájomca je oprávnený s prihliadnutím na uvedenú skutočnosť od Zmluvy odstúpiť a najneskôr do 5 dní vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi. Odstúpenie je Nájomca povinný Prenajímateľovi oznámiť emailom bez zbytočného dokladu. Ak Nájomca od Zmluvy v uvedenej lehote v zmysle tohto bodu VOP neodstúpi, má sa za to, že so zvýšením Nájomného súhlasí a zaväzuje sa platiť Prenajímateľovi Nájomné v zmenenej výške a to odo dňa doručenia oznámenia o zmene výšky Nájomného ak v oznámení Prenajímateľ neuviedol neskorší dátum účinnosti tejto zmeny.
 4. Nájomné je splatné dňom začatia Prenájmu. Nájomca berie na vedomie, že uhradenie Odplaty je podmienkou odovzdania Vozidla Nájomcovi. V prípade trvania Prenájmu na viac ako 30 dní, bude Nájomné Nájomcovi účtované prvý deň každého ďalšieho mesiaca. Nájomca súhlasí a berie na vedomie, že Prenajímateľ je z dôvodu daňovej povinnosti oprávnený uplatniť Nájomné a vystaviť samostatnú faktúru za každý ukončený kalendárny mesiac Nájmu, a to k poslednému dňu v mesiaci, aj v prípade, ak Nájom trvá aj po prelome kalendárnych mesiacov.
 5. V prípade ak sa Nájomca rozhodne ukončiť Prenájom skôr ako bolo dohodnuté v Zmluve, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi Nájomné v pôvodne dohodnutej výške.
 6. V prípade ak sa Nájomca dostane do omeškania s platením Odplaty, resp. jej akejkoľvek časti po dobu viac ako 7 dní a k splneniu povinnosti Nájomcu nedôjde ani na základe dodatočnej výzvy Prenajímateľa zaslanej emailom v lehote Prenajímateľom stanovenej, je Prenajímateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
 7. Zaslaním objednávky Záujemca potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil z Cenníkom, z obsahu ktorého sa Zmluvné strany zaväzujú vychádzať v prípade určenia výšky odplaty za iné plnenia Prenajímateľa v súvislosti s poskytnutím a/alebo používaním Vozidla na základe Zmluvy a jej príloh.
 8. V prípade omeškania sa s úhradou Odplaty, resp. jej časti je Prenajímateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške vypočítanej v zmysle platnej právnej úpravy.

 

9. Odovzdanie a vrátenie Vozidla

 1. Prenajímateľ sa v súlade s obsahom Zmluvy a jej príloh zaväzuje Nájomcovi odovzdať Vozidlo spolu s dokladmi potrebnými na užívanie tohto Vozidla, pričom za takéto doklady sa považujú: technický preukaz, medzinárodná automobilová poisťovacia karta.
 2. O odovzdaní a
prevzatí Vozidla Nájomcom spíšu Zmluvné strany odovzdávací a preberací protokol (ďalej aj ako „Protokol“). Protokol okrem iného obsahuje aj dátum a presný čas odovzdania Vozidla Nájomcovi.
 3. Bez ohľadu na ostatné skutočnosti uvedené v Zmluve, resp. týchto VOP, sa Zmluvné strany dohodli, že Vozidlo Prenajímateľ Nájomcovi odovzdá na mieste a v čase určenom v Zmluve. Zmluvné strany sú povinné sa na dané miesto v daný čas dostaviť a poskytnúť si úplnú a včasnú súčinnosť na prevzatie Vozidla a podpísanie Protokolu.
 4. Prenajímateľ je oprávnený pred podpísaním Protokolu požiadať Nájomcu o predloženie dokladu totožnosti a vodičského preukazu za účelom potvrdenia správnosti poskytnutých osobných údajov.
 5. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi Vozidlo v deň začatia Prenájmu v stave spôsobilom na prevádzku a užívanie podľa Zmluvy a to v mieste určenom v Zmluve prípadne iným, medzi Zmluvnými stranami, preukázateľným spôsobom.
 6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Prenajímateľ Nájomcovi odovzdá Vozidlo s plnou palivovou nádržou. Nájomca sa zaväzuje uvedenú skutočnosť preveriť bezprostredne po prevzatí Vozidla, pričom na neskoršie výhrady v tomto smere sa neprihliada.
 7. Vozidlo sa považuje za odovzdané Nájomcovi v okamihu podpísania Protokolu, na základe ktorého budú Nájomcovi odovzdané doklady potrebné na užívanie Vozidla a kľúče od Vozidla, prípadne iné zariadenie, príslušenstvo či vybavenie dohodnuté v Zmluve. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade ak Nájomca neposkytne riadnu a včasnú súčinnosť na prevzatie Vozidla v zmysle podmienok dojednaných v Zmluve, vzniká Prenajímateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 €. Táto zmluvná pokuta je splatná na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade ak Nájomca neposkytne riadnu a včasnú súčinnosť na opätovné prevzatie Vozidla na základe výzvy Prenajímateľa, ktorá môže byť urobená aj emailom či telefonicky, Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ostáva nedotknutý.
 8. Nájomca sa zaväzuje vykonať riadnu ohliadku Vozidla, ktoré mu Prenajímateľ má odovzdať na základe Zmluvy, bezprostredne pri jeho prevzatí a je súčasne povinný Prenajímateľovi oznámiť všetky ním zistené vady, ktoré budú následne zapísané v Protokole, ktorý svojim podpisom potvrdia obidve Zmluvné strany. Obe Zmluvné strany sú nezávisle od seba oprávnené z vykonania ohliadky Vozidla vyhotoviť videozáznam, napr. na svoje mobilné telefóny. Nájomca výslovne berie na vedomie, že Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za vady, ktoré Nájomca mohol zistiť pri ohliadke a neboli uvedené v Protokole. Nájomca berie na vedomie, že podpísaním Protokolu potvrdzuje aj prevzatie dokladov potrebných na užívanie Vozidla a kľúčov od Vozidla, prípadne iného zariadenia, príslušenstva či vybavenia dohodnuté v Zmluve.
 9. V prípade uplynutia doby platnosti Zmluvy, resp. po zániku Zmluvy iným spôsobom sa Nájomca zaväzuje vrátiť Prenajímateľovi Vozidlo s plnou palivovou nádržou nepoškodené s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené bežným používaním zodpovedajúce počtu najazdených kilometrov. Vozidlo Nájomca Prenajímateľovi odovzdá na mieste a v čase určenom v Zmluve, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodnú inakšie. Zmluvné strany sú povinné sa na dané miesto v daný čas dostaviť a poskytnúť si úplnú a včasnú súčinnosť na prevzatie Vozidla Prenajímateľom. Nájomca je povinný s Vozidlom Prenajímateľovi odovzdať aj všetky doklady, ktoré mu Prenajímateľ pri odovzdaní Vozidla odovzdal, rovnako je povinný Prenajímateľovi vrátiť aj všetko ostatné zariadenie, príslušenstvo, vybavenie či iné predmety, ktoré Prenajímateľ Nájomcovi odovzdal pri preberaní Vozidla.
 10. O vrátení vozidla Prenajímateľovi bude spísaný protokol o vrátení Vozidla (ďalej aj „Protokol o vrátení“), obdobným spôsobom ako v prípade, keď bolo Vozidlo odovzdávané Nájomcovi do užívania na základe Zmluvy. Obe Zmluvné strany sú nezávisle od seba oprávnené z vykonania ohliadky pri vrátení Vozidla vyhotoviť videozáznam, napr. na svoje mobilné telefóny.
 11. Protokol o vrátení okrem iného obsahuje aj dátum a presný čas vrátenia Vozidla Nájomcovi. V prípade ak je Nájomca v omeškaní s vrátením Vozidla o viac ako jednu hodinu ako bola dohodnutá doba Prenájmu, je Prenajímateľ oprávnený požadovať zaplatenie ďalšieho Nájomného za ďalší deň.
 12. Nájomca sa zaväzuje odovzdať Vozidlo Prenajímateľovi čisté, vrátane čistého interiéru. Prenajímateľ pri vrátení Vozidla uskutoční kontrolu jeho stavu, vrátane kontroly počtu najazdených kilometrov. Škody alebo vady, ktoré Nájomca neodstránil alebo ktoré neboli opravené sa zapíšu do Protokolu o prevzatí a Prenajímateľ je oprávnený ich nechať opraviť resp. odstrániť na náklady Nájomcu.
 13. Vozidlo sa považuje za riadne vrátené až podpísaním Protokolu o prevzatí.
 14. Nájomca berie na vedomie, že je Prenajímateľ oprávnený od Nájomcu požadovať uhradenie akýchkoľvek nákladov v zmysle platného Cenníka za predpokladu, že Nájomca neodovzdá Prenajímateľovi vozidlo v Zmluve a jej prílohách určenom stave (napr. ak bude Vozidlo znečistené nad mieru primeranú pomerom, ak palivová nádrž nebude plná, ak bude mať Vozidlo vady).
 15. Prevzatie Vozidla Prenajímateľom a prípadné podpísanie Protokolu o vrátení nebráni tomu, aby Prenajímateľ voči Nájomcovi vzniesol prípadné ďalšie nároky súvisiace s porušením akejkoľvek povinnosti Nájomcu vyplývajúcej zo Zmluvy, VOP, Cenníka či iných príloh.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Nájomcovi vznikne povinnosť vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi a Nájomca nesplní predmetnú povinnosť riadne a včas, Prenajímateľ je oprávnený Nájomcovi Vozidlo, aj s ostatnými vecami, ktoré Prenajímateľ Nájomcovi poskytol, odobrať. Nájomca berie na vedomie, že je Prenajímateľ rovnako oprávnený za účelom vyhľadania a odobratia Vozidla použiť služby tretích osôb a to na náklady Nájomcu. Súčasne je Prenajímateľ oprávnený podať na príslušné oddelenie policajného zboru oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu.

 

10. Zodpovednosť za Škodu a sankcie

 1. Nájomca berie na vedomie, že za Vozidlo znáša zodpovednosť od momentu podpísania Protokolu do momentu podpísania Protokolu o vrátení.
 2. Bez ohľadu na ostatné skutočnosti uvedené v týchto VOP, Nájomca berie na vedomie, že zodpovedá za všetky škody, ktoré na Vozidle vzniknú v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania jeho povinností vyplývajúci zo Zmluvy a jej príloh, ako aj z platnej právnej úpravy, a to predovšetkým Nájomca zodpovedá za Škody spôsobené neodbornou obsluhou a manipuláciou, jazdou bez platného vodičského oprávnenia, jazdou pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. Nájomca zodpovedá za zničenie, stratu, poškodenie a znehodnotenie Vozidla a jeho výbavy.
 3. Za priame a nepriame škody, ktoré vznikli Nájomcovi alebo tretím osobám v dôsledku použitia Vozidla, prerušením jeho použitia alebo jeho odobratím, Prenajímateľ zodpovedá výlučne ak sa tak stalo v dôsledku porušení povinností Prenajímateľa.
 4. V prípade ak v dôsledku poistnej udalosti alebo Škody vznikne potreba odtiahnuť Vozidlo, Nájomca je povinný bezodkladne kontaktovať Prenajímateľa a zabezpečiť odtiahnutie Vozidla do servisu určeného Prenajímateľom. Náklady na odtiahnutie Vozidla znáša Nájomca ibaže by sa jednalo o zodpovednosť Prenajímateľa v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku VOP.
 5. V prípade vzniku poistnej udalosti je Nájomca povinný postupovať v zmysle pokynov Prenajímateľa, príslušníkov policajného zboru a príslušnej poisťovne. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade ak je poistnou udalosťou dopravná nehoda, Nájomca nie je oprávnený opustiť miesto poistnej udalosti pred príchodom policajnej hliadky. Formulár „Správa o nehode“ je súčasťou dokladov potrebných na používanie Vozidla a je povinnosťou Nájomcu riadna a včas tento formulár vyplniť, zabezpečiť súpis všetkých účastníkov poistnej udalosti, prípadných svedkov, vozidiel a iných dotknutých predmetov. Súčasne je povinný do správy uviesť mená, priezviská, dátumy narodenia a adresy účastníkov poistnej udalosti, prípadných svedkov, evidenčné čísla iných na poistnej udalosti zúčastnených vozidiel.
 6. Bez ohľadu na ostatné dojednania Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy a jej príloh, Nájomca berie na vedomie, že v prípade poistnej udalosti, pri ktorej vzniká nárok poisťovne na úhradu spoluúčasti zo strany poistníka, Nájomca znáša zmluvne dohodnutú spoluúčasť s poisťovňou, a to vo výške 5 % z výšky škody, pričom minimálna spoluúčasť Nájomcu na náhrade škody je dohodnutá v Zmluve. Túto spoluúčasť sa Nájomca zaväzuje Prenajímateľovi uhradiť na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom. V prípade poistnej udalosti, ktorá bude kvalifikovaná ako totálna škoda alebo v prípade odcudzenia Vozidla sa Nájomca zaväzuje uhradiť zmluvne dohodnutú spoluúčasť a rozdiel medzi všeobecnou cenou Vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti a plnením poisťovne. Nájomca je rovnako povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky vzniknuté náklady, z titulu krátenia poistného plnenia z dôvodov na strane Nájomcu. Rovnako je povinný Prenajímateľovi uhradiť poplatky a odplatu za iné služby poskytnuté Prenajímateľom v tejto súvislosti v zmysle  týchto VOP a platného Cenníka. To isté platí, aj pre poplatky alebo preúčtované náklady na opravu, prípadne kalkulácia nákladov na opravu škody, ktoré sa Nájomca zaväzuje uhradiť na základe vystaveného Daňového dokladu.  
 7. Prenajímateľ zabezpečí realizáciu opravy Vozidla v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby Vozidlo bolo k dispozícii na používanie čo najskôr. V prípade Škody spôsobenej Nájomcom je Prenajímateľ oprávnený účtovať Nájomcovi poplatok v zmysle platného Cenníka.
 8. V prípade ak Prenajímateľovi vznikne Škoda, ktorá nie je vôbec alebo v celom rozsahu krytá poistným plnením, zaväzuje sa Nájomca takúto Škodu bezodkladne nahradiť na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že je Prenajímateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,00 € v prípade ak Nájomca poruší ktorúkoľvek z nižšie uvedených povinností, a to za každé jedno porušenie povinnosti Nájomcu:

 

 1. porušenie povinnosti Nájomcu zdržať sa vykonania neoprávnených technických zásahov na/do Vozidla,
 2. porušenie povinnosti Nájomcu neposkytnúť Vozidlo ako záloh či záruku,
 3. porušenie povinnosti Nájomcu zákaz scudziť Vozidlo,
 4. porušenie povinnosti Nájomcu zákaz prenechať Vozidlo do užívania tretím osobám bez súhlasu Prenajímateľa, a to bez ohľadu na platnosť takýchto právnych úkonov,
 5. porušenie povinnosti Nájomcu tým, že Nájomca zmení alebo umožní zmeniť údaje alebo zasiahne či umožní zásah do ukazovateľa počtu najazdených kilometrov,
 6. porušenie povinnosti Nájomcu tým, že bude Vozidlo používať mimo povolených štátov,
 7. porušenie akejkoľvek oznamovacej povinnosti Nájomcu, ktorá mu vyplýva

zo Zmluvy a jej príloh,

 1. porušenie povinnosti Nájomcu vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi riadne a včas.

Zmluvná pokuta je splatná na základe Daňového dokladu vystaveného Prenajímateľom. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. dojednaním zmluvnej pokuty alebo splnením záväzku Nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu, nie je dotknutý nárok Prenajímateľa uplatňovať si voči Nájomcovi nárok na náhradu Škody v celom rozsahu. 

11. Zánik Zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
  1. uplynutím dohodnutej doby nájmu v zmysle Zmluvy,
  2. písomnou dohodou Zmluvných strán,
  3. odstúpením z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo v zmluve, jednou zo Zmluvných strán,
  4. zničením Vozidla.
 2. Bez ohľadu na špecifické dôvody uvedené v týchto VOP, má Prenajímateľ právo od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Nájomca poruší akúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu pre neho zo Zmluvy a jej príloh a neodstráni následky porušenia tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote 7 (siedmych) dní od písomnej výzvy Prenajímateľa na jej odstránenie.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade ak Vozidlo nie je užívaniaschopné v dôsledku porušenia povinností zo strany Prenajímateľa.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov v nej uvedených alebo vyplývajúcich z platnej právnej úpravy, Zmluva zaniká dňom uvedeným v oznámení o odstúpení od Zmluvy doručenom druhej Zmluvnej strane alebo ak takýto deň v oznámení o odstúpení uvedený nie je alebo je v ňom uvedený skorší deň, potom dňom doručenia tohto oznámenia druhej Zmluvnej strane. Právo na odstúpenie môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom. Odstúpením od Zmluvy Zmluva nezaniká od počiatku, ale až uplynutím dňa špecifikovaného v prvej vete tohto bodu.

13. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nájomca-spotrebiteľ uzavretím Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol zo strany Prenajímateľovi oboznámený s tým, že má možnosť obrátiť sa na Prenajímateľa so žiadosťou o nápravu, v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prenajímateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prenajímateľ nejakým spôsobom porušil jeho práva. Ak Prenajímateľ na žiadosť Nájomcu-spotrebiteľa o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Nájomca-spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prenajímateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/). Nájomca-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 

14. Rôzne

 1. Nájomca berie na vedomie, že Zmluvy uzavreté prostredníctvom Webu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, ZOSHC, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je Zmluvnou stranou Nájomca-spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom.
 2. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ spracúva jeho osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom s „Podmienok spracúvania osobných údajov“ a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) za účelom realizácie Prenájmu Vozidla ponúkaného Prenajímateľom. Bez poskytnutia týchto osobných údajov (napr. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo) by nebolo možné Zmluvu uzavrieť a Vozidlo prenajať. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (napr. zákon o účtovníctve). Rovnako je právnym základom aj skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorú Nájomca, ak je fyzickou osobou s Prenajímateľom uzavrel. Ak je Nájomca právnickou osobou, je právnym základom oprávnený záujem. Súvisiace práva Nájomcu sú obsiahnuté v Podmienkach spracúvania osobných údajov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že je Nájomca povinný emailom oznámiť Prenajímateľovi zmenu svojej adresy, pokiaľ k zmene tejto adresy došlo pred zánikom Zmluvy. Pokiaľ si Nájomca túto svoju povinnosť riadne a včas nesplní, znáša riziko vyplývajúce zo skutočnosti, že Prenajímateľ jeho oznámenie nedostal, alebo ho dostal s omeškaním. Právne úkony Prenajímateľa voči Nájomcovi sa považujú za splnené, pokiaľ tieto Prenajímateľ odoslal na poslednú známu adresu Nájomcu.
 4. Prenajímateľ je oprávnený obsah VOP jednostranne zmeniť či doplniť a to ja jednostranne. Nové znenie VOP zverejní na svojom Webe.
 5. Nájomca zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

                                                                         

Scroll to Top